- Ubytovanie v meste - https://www.ubytovanievmeste.sk -

Ubytovne Trnava

Mapa ubytovania v meste Trnava.

1. Hotel impiq *** Trnava

2. Rodinný dom Trnava Jasná ul.

3. Rodinný dom Trnava Kozácka ul.

4. Rodinný dom Trnava Stredná ul.

5. Rodinný dom Trnava Zelená ul.

6. Ubytovňa Trnava UVM

7. Hotel Spectrum *** Trnava

Trnava mapa